FANDOM


戰爭雷霆》中的日本飛機,常被認為是最敏捷的飛機。像是Ki-43 and A6M 零式都擁有最快的轉彎時間,在迴轉作戰時常能獲得勝利。但缺點是較為脆弱,缺乏自己的隱藏式燃料庫,因此被擊中就很難生還。

因為歷史因素,很多日本戰鬥機是艦載機。

日本轟炸戰也有很多戰鬥機的特色,它們通常不是最堅固強大,但通常是最為敏捷,易於操作。


.


飛機编辑

海軍戰鬥機 陸軍戰鬥機 轟炸機
Goldeneagle
1 - A5M4 Thumb
A5M4
1 - Ki 10
Ki-10
1 - F1m2
F1M2
1 - Bf-109e-3 japan
Bf.109E-3
2 - A6m2 n zero
A6M2-N
2 - Ki 43 2
Ki-43-II
2 - D3a1
D3A1
2 - F4u-1a
F4U-1A
3 - A6m2 zero
A6M2
3 - Ki 61 1a hei
Ki-61-1
3 - h6k4
H6K4
3 - Fw-190a-5 japan
Fw.190A-5
4 A6m3 zero
A6M3
4 - ki-200
Ki-200
4 - B5n2
B5N2
6 - A6m5 zero
A6M5
5 - a6m3 mod22 zero
A6M3 mod 22
5 - G4m1
G4M1
6 - A6m5 zero
A6M5

Ki-45 and variants

7 - N1k2 j
N1K2-J
6 - ki-49
Ki-49 and Variants
8 - N1k2 jko
N1K2-Ja
7 - g5n1
G5N1
8 - g8n1G8N1

將會發布编辑

陸軍戰鬥機

 • Ki-27 "Nate" Fighter 
 • Ki-44 "Shoki" Fighter
 • Ki-100 Fighter
 • Ki-201 Jet Fighter

陸軍重型戰鬥機

 • Ki-102/Ki-108 "Randy" Heavy Fighter

陸軍轟炸機

 • Ki-67 "Peggy" Heavy Bomber
 • Ki-32 "Mary" Light Bomber
 • Ki-51 "Sonia" Attacker
 • Ki-48 "Lily" Light Bomber
 • Ki-21 "Sally" Medium Bomber


海軍戰鬥機

 • A6M7/A6M8 "Zeke" Fighter
 • A7M1/A7M2 "Sam" Fighter
 • R2Y1/R2Y2 Keiun-Kai Fighters
 • J2M "Jack" Fighter
 • N1K "Rex" Fighter
 • J7W Shinden Fighter
 • J8M Shusui Fighter

海軍重型戰鬥機

 • J1N "Irving" Heavy Fighters

轟炸機

 • D4Y1/D4Y2/D4Y3 "Judy" Dive Bombers
 • B5N1 "Kate" Torpedo/Dive Bomber
 • B6N1/B6N2 "Jill" Torpedo Bombers
 • B7A1/B7A2 "Grace" Torpedo/Dive Bombers

飛船

 • H6K "Mavis"
 • H8K "Emily"