FANDOM


美國飛機的特色是武裝強、裝載彈藥多、持續性強。它們常常用於俯衝爬昇攻擊策略,因為在操作上較不易但火力上很強。美國飛機最知名的是他們的炸彈。除了日本以外,只有美國飛機有水上飛機。


陸軍戰鬥機编辑

1 - P-26A-33 Peashooter
P26A-33
2 - P-26A-34 M2 Peashooter
P-26A-34 M2
3 - P-26B-35 Peashooter
P-26B-35
4 - P-40E-1 Kittyhawk
P-40E-1
5 - P-39N-0 Airacobra
P-39N-0
6 - P-39Q-5 Airacobra
P-39Q-5
7 - P-47D Thunderbolt
P-47D
8 - P-63A-5 Kingcobra
P-63A-5
9 - P-63A-10 Kingcobra
P-63A-10
10 - P-63C-5 Kingcobra
P-63C-5
11 - P-38G Lightning
P-38G
12 - P-51D-5 Mustang
P-51D-5
13 - F-86A-5 Sabre
F-86A-5
P-36A 鷹式戰鬥機 P-36C 鷹式戰鬥機 P-47D-28 雷霆式戰鬥機


P-51D-30 野馬戰鬥機

P-36G 鷹式戰鬥機 F-86F-2 sabre

海軍戰鬥機编辑

1 - F2A-1 Buffalo
F2A-1 水牛
2 - F2A-3 Buffalo
F2A-3
3 - F4F-3 Wildcat
F4F-3
4 - F4F-4 Wildcat
F4F-4
5 - F6F-3 Hellcat
F6F-3
6 - F4U-1a Corsair
F4U-1A
7 - F4U-1d Corsair
F4U-1D
8 - F4U-1c Corsair
F4U-1C

F8f bearcat

陸軍轟炸機编辑

1 - A-20G Havoc
A-20G
2 - b-25j-1
B-25J-1
3 - B 25j 20
B-25J-20
4 - b-17e
B-17E
4 - b-17e late
B-17E Late
5 - B-17g
B-17G
6 - B-24d
[[B-24D 解放者式轟炸機]|B-24D]]

海軍轟炸機编辑

1 - OS2U-1 Kingfisher
OS2U-1
2 - Os2u 3
OS2U-3
3 - Pby-5
PBY-5
4 - Pby-5a
PBY-5a
5 - Sbd-3
SBD-3
6 - Tbf-1c
TBF-1C
PBJ-1H

Goldeneagle 獎勵飛機编辑

1 - Ki-61-1b
Ki-61-Ib 飛燕
2 - A6m2 zero
A6M2 Reisen
3 - BF-109 F-4
Bf.109F-4
4 - Spitfire Mk 9
Spitfire Mk. IX
5 - XP-38G
XP-38G
6 - A-26C-45 Invader
A-26C-45


Usa planes eng